اون اوایل که اسمشو شنیدم ، میگفتم خدایا اینا با چیِ bts حال میکنن؟🙄

 

خب حق بدید بهم...🙃

فکر میکردم BTS اینه : (کلیک +)😄😄

 

😃😃🤣🤣🤣

الان بهم حق میدین ؟ 🤭🤭🤭